Oferta

Prawo cywilne  jest podstawowa gałęzią  prawa prywatnego. Reguluje – z zachowaniem równorzędności stron – stosunki cywilnoprawne między różnymi podmiotami prawa prywatnego. Kancelaria udziela porad prawnych oraz prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego przed sądami powszechnymi, w ramach zastępstwa procesowego.

 

Kancelaria zajmuję się:

 • doradztwem w zakresie prawa rzeczowego. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się kwestie stosunków własnościowych ( m.in. zasiedzenie , ochrona własności , ochrona posiadania);
 • udzielaniem porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego;
 • Sporządzaniem, negocjowaniem i opiniowanie projektów umów, m.in.:
  • najmu i dzierżawy;
  • kupna-sprzedaży;
  • o dzieło;
  • zlecenia;
  • pożyczki;
  • dożywocia;
  • darowizny.

Prawo rodzinne  jest gałęzią prawa cywilnego,  regulująca stosunki małżeńskie, stosunki między rodzicami i dziećmi (władza rodzicielska), kwestie przysposobienia, a także te dotyczące obowiązku alimentacyjnego i kurateli.

Reprezentujemy Klientów w sprawach o rozwód, separację, ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie wysokości alimentów, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej;

 

We wskazanym zakresie. Kancelaria udziela porad prawnych, sporządza pisma procesowe oraz występuje w sądach w ramach zastępstwa procesowego.

 

Prowadzimy postępowania:

 • o rozwód
 • o separację;
 • o alimenty;
 • o podział majątku wspólnego;
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej i zarząd majątkiem wspólnym;
 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie kontaków z dzieckiem;
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;

Prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego, która normuje skutki prawne jakie wiążą się ze śmiercią osoby fizycznej. Reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela na inne osoby.

 

W ramach usług świadczonych przez Kancelarię, gwarantujemy obsługę prawną w sprawach spadkowych min. doradzamy w kwestii  przyjęcia i odrzucenia spadku , treści testamentu, zapisów windykacyjnych .

 

Prowadzimy postępowania

 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • o zachowek

Zachowek – forma ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy, którym przysługuje roszczenie względem spadkobierców powołanych do dziedziczenia o zapłatę określonej sumy pieniężnej zwanej zachowkiem. Obowiązek ten powstaje w chwili śmierci spadkodawcy i należy do długów spadkowych. Ratio legis polega tu na wyjściu z założenia, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swym najbliższym, a może się zdarzyć, że spadkodawca sporządzając testament pominie takie osoby. Zachowek więc zabezpiecza interesy osób najbliższych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie.

Kancelaria reprezentuję interesy osób pominiętych przez spadkodawcę. Przygotowujemy pozwy o zachowek.

Kancelaria oferuje reprezentację w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy na etapie postępowania przygotowawczego , sądowego przed sądem I i II instancji a także przed Sądem Najwyzższym oraz pomoc prawną  w postępowaniu wykonawczym (np. sporządzanie wniosków o odroczenie czy przerwę w wykonaniu kary, wniosków o warunkowe, czy przedterminowe zwolnienie). Zapewnia pomoc już  przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu,